بازگشت


مطالب اين سايت تنها جنبه اطلاع رساني دارد و مسئوليت پاسخ هايي ارائه شده با مرکز پاسخ دهنده مي باشد

گروه: عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:سياسي و انديشه سياسي-اطلاعات عمومي
موضوع فرعي:اهميت بيت المقدس
سؤال:دلايل اهميت بيت المقدس چيست؟
جواب:

بيت المقدس از نظر اعتقادات و علايق مذهبي جايگاه والايي دارد. سه دين بزرگ اسلام، مسيحيت و يهود براي آن موقعيت ويژه اي قائل هستند. به اعتقاد يهود هيكل و عبادتگاه حضرت سليمان در آن بوده است پيامبر بزرگ الهي حضرت عيسي در آنجا حضور يافته و خطابه هايي القاء نموده است. پيامبر عظيم الشأن اسلام از آن پايگاه به آسمان معراج نموده است و .... از نظر تاريخي نيز بيت المقدس سمبل سرزمين فلسطين مقدس و مظلوم است و خاطره اشغال و ظلم و ستمي كه صهيونيست ها در حق مردم فلسطين روا داشته اند، مي باشد. بيت المقدس رمز و سمبل آزادي و آزادگي و استقلال براي ملت فلسطين و سمبل پايداري اسلام و مسلمين از منظر مسلمانان جهان است. گذشته از اين: 1- از ديدگاه حقوقي و رعايت جانب حق و انصاف و عدالت مي دانيم كه ملت فلسطين در اين سرزمين سكونت داشته است. گروهي سياست باز با طرح «سرزمين موعود» و به راه انداختن جنبش صهيونيستي در آغاز خواستند يهود را به كشورهاي آفريقايي مانند اوگاندا و آفريقاي جنوبي بكوچانند (و همين مطلب نشان مي دهد كه اين شعار كه فلسطين سرزمين موعود يهود است شعار متأخر و مجعولي است و براي اهداف سياسي ساخته و پرداخته گرديده و يا واقعيت سياسي - تاريخي جنبش صهيونيستي انطباق ندارد). پس از آن متوجه فلسطين شده و با قرارهاي پنهاني و زد و بندهاي سياسي با دولت انگليس كه در آن زمان قيمومت فلسطين را بر عهده داشت در سرزمين فلسطين جاي پا باز نمودند و با تشكيل گروه هاي مسلح تروريستي و قتل و غارت و ارعاب و اجبار زمين هاي مردم فلسطين را به انحاء گوناگون (خريد و يا بيرون نمودن و غصب و اشغال) متصرف شدند و سپس ادعا نمودند كه سرزمين فلسطين در صدها سال قبل به يهود تعلق داشته است غافل از اين كه اگر قرار است تعلقات تاريخي و حضور يك قوم در سرزمين خاصي به معناي ملكيت آن سرزمين باشد اولاً به تصريح همين تورات كنوني قبل از يهود اقوام فلسطيني در سرزمين فلسطين حضور داشته اند و ثانياً تمامي اروپا در تصرف كشور «روم» و مقدار زيادي از آسيا و آفريقا و اروپا در تصرف كشور ايران بوده است و هيچ عقل سليمي نمي پذيرد كه اين سابقه تاريخي بمعناي حاكميت و ملكيت بر متصرفات گذشته و از دست داده شده باشد. قطعنامه هاي سازمان ملل نيز اشغال تمامي سرزمين فلسطين و بخصوص بيت المقدس را به رسميت نشناخت (گر چه متأسفانه اشغال قسمت هايي از اين سرزمين را به رسميت شناخته است). بنابراين بيت المقدس سمبل حق و عدل و انصاف و مظلوميت نيز مي باشد و پذيرش سلطه صهيونيستي بر آن بمعناي همراهي با زور و غصب و اشغال و تروريسم است. 2- از نظر سياسي نيز همانطور كه گفته شد بيت المقدس سمبل پايداري جهان اسلام در برابر ظلم و ستم و اشغال است و مقاومت در برابر غصب و پذيرش غصب و اشغال در اين قسمت از جهان بمعناي پذيرش اصل غصب و اشغال و تروريسم در ديگر نقاط جهان خواهد بود و عواقب سوء آن دامنگير كشورهاي منطقه خواهد شد. رژيم صهيونيستي يك دولت متعارف در صحنه بين المللي و يا منطقه اي نيست دولتي است كه بنياد آن بر غصب و تروريسم و آدم كشي و جنگ و تجاوز بوده است و امروزه حتي معاهداتي كه خود امضا نموده است را رعايت نمي نمايد و از ديدگاه تئوريك نيز انسان هاي ديگر را داراي حقوق انساني نمي داند و چنانچه كمترين فرصتي در اختيار آن قرار گيرد از هيچ عهدشكني و تجاوز و نفوذ و استثمار كشورهاي منطقه خودداري نخواهد كرد.